brand
foto-bio

Algemene Voorwaarden Marina Macciocu


1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en transacties tussen Marina Macciocu en haar opdrachtgevers. Marina Macciocu accepteert geen Algemene Voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.2 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Marina Macciocu.

2. Totstandkoming boeking

2.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Marina Macciocu aanvaardt.

2.2 Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Marina Macciocu alvorens een boeking te doen.

2.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

2.4 Een offerte heeft een geldigheid van 14 dagen tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. Tarieven

3.1 Op de website staan geen basis tarieven vermeld. Marina Macciocu werkt met een maatwerkaanbieding afhankelijk van de inhoud van de opdracht. Dit zal vooraf door Marina Macciocu kenbaar gemaakt worden.

3.2 Voor opdrachten zal Marina Macciocu een kilometervergoeding in rekening brengen conform 0,19 cent per kilometer exclusief btw.

4. Betaling

4.1 Betaling dient contant of per bankoverschrijving te geschieden na afloop van de dienst indien overgekomen per factuur. De betalingstermijn van de factuur staat vermeld op de factuur.

4.2 Bij opdrachten voor bruidsarrangementen dient direct na de proefsessie contant of per bankoverschrijving te worden afgerekend tenzij betaling per factuur is overeengekomen. In dat geval zal de factuur voorafgaand aan of direct na de proefsessie worden verstuurd, welke dan per ommegaande betaald dient te worden.

4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

4.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Marina Macciocu moet maken ter inning van het door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.

5. Overmacht

5.1 In geval van overmacht waaronder ziekte kan Marina Macciocu te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.

5.2 Bij opdrachten voor bruids-visagie zal Marina Macciocu zich inspannen een collega te vinden die de opdracht eventueel kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven.

5.3 In geval van overmacht kan de opdrachtgever Marina Macciocu niet tot schadevergoeding aanspreken.

6. Disclaimer en copyright

6.1 Voor alle aanbiedingen, bevestigingen, facturen of publicaties, zowel digitaal als hardcopy geldt het voorbehoud van druk-zet-typefouten. Marina Macciocu is te allen tijde gerechtigd aanbiedingen in te trekken, te wijzigen of opdrachten te annuleren indien sprake is van druk-zet-typefouten.

6.2 Op alle publicaties, zowel hardcopy als digitaal zijn alle rechten voorbehouden aan Marina Macciocu. Deze publicaties zijn bedoeld als informatievoorziening naar beste kennis, eer en geweten van Marina Macciocu, echter niet uitdrukkelijk gecontroleerd op onjuistheden, fouten of wetenschappelijke onderbouwing. Reclames, klachten of claims in de ruimste zin van het woord, als gevolg van gebruik van deze informatie worden door Marina Macciocu afgewezen.

6.3 Opdrachtgever gaat per definitie akkoord met het publiceren van gemaakte foto’s of afbeeldingen op de website Marina Macciocu. Indien opdrachtgever bezwaren heeft tegen publicatie, kan dit op elk moment kenbaar gemaakt worden, zowel voorafgaand aan de opdracht als achteraf. Marina Macciocu zal in dat geval reeds gepubliceerde foto’s bij eerstvolgende gelegenheid verwijderen. Reclames of schadeclaims als gevolg van publicatie worden door Marina Macciocu afgewezen.

6.4 Marina Macciocu is niet verantwoordelijk voor schade door publicatie van foto’s of afbeeldingen door derden.

7. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

7.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Marina Macciocu gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.

7.2 Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 30e dag vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd.

7.3 Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd: a) Bij annulering vanaf de 30e dag tot de 14e dag voor de opdracht 25%. b) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 2e dag voor de opdracht 50%.

c) Bij annulering vanaf 48 uur voor de opdracht 75%. d) Bij annulering vanaf 24 uur voor de opdracht 100%.

8. Aansprakelijkheid en schade

8.1 Marina Macciocu zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

8.2 Marina Macciocu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Marina Macciocu is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.

8.3 Reclamaties dienen uiterlijk binnen 2 uur, na het uitvoeren van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Marina Macciocu te worden ingediend.

8.4 Marina Macciocu sluit elke aansprakelijkheid uit en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Marina Macciocu en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Marina Macciocu kunnen worden toegerekend.

9. Wijziging en vindplaats van deze voorwaarden

9.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van Marina Macciocu, te weten www.marina-macciocu.com

9.2 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

10. Slotbepalingen

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de Klant en Marina Macciocu bestaat is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Marina Macciocu en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.

10.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Marina Macciocu – 1e Lieven de keylaan 60, 5622GE Eindhoven – www.marina-macciocu.com - marina.postvak@gmail.com - KvK 70687498